DUYURULAR

Satışları Veya Gayri Safi İş Hasılatı 150 Bin Liradan Az Olan Bazı Mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğuna ilişkin süre uzatıldı. Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünün ikinci paragrafının (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) (A) Ve (B) Bentleri Dışında Kalan Mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Mecburiyeti, 3100 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuat Hükümlerine Tâbi Mevcut Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Mali Hafızalarının Dolduğu Veya Mali Hafıza Değişimini Gerektiren Durumun Oluştuğu Tarihten İtibaren 30 Gün (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 60 Gün) İçinde Başlayacak Olup Dileyen Mükellefler Bu Tarihten Önce De Bakanlıkça Onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Alarak Kullanabileceklerdir.

IP Adresiniz (34.229.113.106) kayıt edilmiştir.